ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletค่ายฯแก่งกระจานริเวอร์ไซด์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletอบรมบุคลิกภาพ
bulletมุมพักผ่อน
bulletข่าวประชาสัมพันธ์จาก มสธ.
dot
dot
bulletรุ่นพี่ที่สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
bulletทำเนียบรุ่น
dot
dot
bulletเทศบาลเมืองหัวหิน
bulletเทศบาลปราณบุรี
bulletเทศบาลสามร้อยยอด
bulletเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
bulletเทศบาลตำบลทับสะแก
bulletเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
bulletเทศบาลตำบลกุยบุรี
bulletเทศบาลตำบลไร่เก่า
bulletเทศบาลตำบลหนองพลับ
bullet เทศบาลตำบล กม.5
bulletเทศบาลตำบลไร่ใหม่
dot
dot
bulletนสพ.ไทยรัฐ
bulletนสพ.ข่าวสด
bulletนสพ.มติชน
bulletนสพ.ผู้จัดการ
bulletนสพ.เดลินิวส์
bulletนสพ.คม ชัด ลึก
bulletนสพ.บ้านเมือง
bulletนสพ.โพสต์ทูเดย์
bulletนสพ.สยามกีฬา
bulletหนังสือพิมพ์ประจวบโพสต์
dot
dot
bulletโรงพยาบาลพญาไท
bulletโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
bulletโรงพยาบาลสมิติเวช
bulletโรงพยาบาลรามาธิบดี
bulletโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
bulletโรงพยาบาลบางมด
bulletโรงพยาบาลราชวิถี
bulletโรงพยาบาลศิริราช
bulletโรงพยาบาลสุขุมวิท
bulletโรงพยาบาลหัวเฉียว
bulletโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
bulletโรงพยาบาลยันฮี
bulletโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
bulletโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ
bulletโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
bulletโรงพยาบาลเดชา
bulletโรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
bulletโรงพยาบาลนครธน
bulletโรงพยาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
bulletโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
bulletโรงพยาบาลเพชรรัชต์
bulletโรงพยาบาลเจ้าพระยา
bulletโรงพยาบาลหัวหิน
bulletโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
dot

dot


ใบสมัครเรียน

                                                                  ใบสมัคร

 
                                                                                                 เขียนที่...............................................................
                                                                                                  วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ................
 
1.ชื่อนาย/นาง/นางสาว..................................................................ชื่อเล่น............................อายุ........................
   เชื้อชาติ................สัญชาติ................ศาสนา................เกิดวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ...................
   น้ำหนัก..............กก. ส่วนสูง.............ซม. โรคประจำตัว              ไม่มี            มี ระบุโรค..............................
2.ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............ถนน........................................ตำบล.................................
   อำเภอ.......................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์......................................
3.โทรศัพท์..........................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................................
4.สถานภาพ         โสด         สมรส           หย่า
5.ชื่อ บิดา..........................................................อายุ..............ปี อาชีพ.................................................................
   สถานที่ทำงาน..........................................................โทรศัพท์.........................................................................
6.ชื่อ มารดา...........................................................อายุ..............ปี อาชีพ............................................................
   สถานที่ทำงาน..........................................................โทรศัพท์.........................................................................
7.การศึกษา จบ ม.6 จากโรงเรียน.......................................อำเภอ...............................จังหวัด...........................
จบ ปวช. จาก...................................................................อำเภอ...............................จังหวัด..............................
จบ ปวส. จาก...................................................................อำเภอ...............................จังหวัด.............................
จบ ปริญญาตรี.................................................................อำเภอ...............................จังหวัด..............................
กำลังศึกษาต่อ.....................................................................................................................................................
                                            
                   
                           ข้าพเจ้าขอรับรองว่าประวัติข้างต้นและเอกสารประกอบของข้าพเจ้าเป็นความจริงทุกประการ
                                                                                                ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร
                                                                                                      (....................................................)
  
 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป                                                       สำเนาสูติบัตร 1 ใบ                  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ                          หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล 1 ใบ ( ถ้ามี )                 
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ                                           ใบรับรองการแพทย์          
สำเนาวุฒิการศึกษา                                                     อื่น............................................................................
 
 

 

       

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
160/71-72 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ใกล้ท่ารถเมล์หัวหิน-ป่าละอู)
โทรศัพท์ : 032-514100 โทรสาร : 032-531166 มือถือ : 083-9645556

Email : pornrawee@hotmail.com, anantarak-huahin@hotmail.com